บุคลากร

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง

ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี

ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น

ที่ปรึกษาโครงการ

นายภัทรดนัย พลสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายณัฐวุฒิ พงษ์จันโอ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายเจษฏา สอนพงษ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์