เป้าหมายและตัวชี้วัด

เกิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง

จำนวน 3 ศูนย์/ชุมชุน

เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัยระยะสั้น

จำนวน 3 หลักสูตร/ปีการศึกษา

เกิดการพัฒนาครูและนักเรียน

จำนวน 1,000 คน/ปี

เกิดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน

จำนวน 2 โครงการ/ปีการศึกษา