ที่มาและความสำคัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 8 (2) กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (5)(6) กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ มาตรา 10 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมี ความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา 22 กำหนดว่าการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดหลักการ ในข้อ 3 ว่า เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น และข้อ 4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับ จุดหมายของหลักสูตร ข้อ 2 ที่กล่าวว่า มีความรู้เป็นสากลในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และทักษะชีวิต

แผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มี ความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของ คนไทย โดยยึด”คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

วัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ

มีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 สำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โรงเรียนนารีนุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีการแข่งขันสูง ได้จัดหลักสูตร การศึกษาเพื่อตอบรับความต้องการของท้องถิ่น โดยตระหนักถึงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มี ความสามารถตามความถนัดและสนใจ สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้ เป็นพลโลก จึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จะได้รับการส่งเสริม ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมหลักสูตร ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิเช่น ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ