โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง โรงเรียนนารีนุกูล