รายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 4 Micro bit and Robotics สำหรับมัธยมศึกษา

รายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร Coding And Computer Science รุ่นที่  4 Micro bit and Robotics สำหรับมัธยมศึกษา
   1. นายกมลจิตต์ พูนพิพัฒนพงษ์
   2. นายกิตติศักดิ์ คำวัน
   3. นายฉัตรพล แนวจำปา
   4.นายชำนาญ สมพานนอก
   5. เด็กชายณรงค์วิทย์ สัตนันท์
   6. เด็กชายณัชพล จันทร์อ่อน
   7. เด็กชายวิสิทธิ์ อรอินทร์
   8. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ โลกภิบาล
   9. นายดลภพ พงษ์เกษม
   10. เด็กชายณัชพล จันทร์อ่อน
   11. เด็กชายวชิระญาณ อินทร์โทน
   12. เด็กหญิงทิพชนก หมื่นพัน
   13. นายธนภัทร หาญจิค
   14. เด็กชายธันชาพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย
   15. นางสาวธัญจิรา จระคร
   16. นางสาวอธิชา แนวจำปา
   17. นายวัทธิกร พิมพะกรรณ์
   18. เด็กชายปวริศน์ ทองพิทักษ์
   19. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุขจรัสวงศ์
   20. นายอัครินทร์ จารุกขมูล
   21. นายกฤกรณ์ สุรินทร์ศิริรัฐ
   22. นายสิรวิชย์ ทัศนาวิวัฒน์   
   23. เด็กหญิงอนุธิดา ศรีมาคำ
   24. เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วกัญญา
   25. เด็กหญิงอภิชญา ศรีคำมา
   26. นายธนกฤต ศรีมาคำ
   27. นายธีรภัทร สุนิพนธ์
   28. นายกิตติชาติ คำศรีสุข

     เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ iMac (ห้อง 1228) อาคาร 12 โรงเรียนนารีนุกูล