กิจกรรมอบรมระยะสั้นหลักสูตร Coding And Computer Science รุ่นที่ 3 Micro Bit And Robotics สำหรับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี