Micro bit in Action

       หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อปูพื้นฐานการเรียนวิทยาการคำนวน ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและคิดสร้างวรรค์ผ่านการเล่าเรื่อง และยังช่วยสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การร่วมมือกันทำงาน (Collaboration) และการสื่อสาร (Communication)

  • สอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
  • เสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ผ่านการเขียนโปรแกรม
  • ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและแนวคิดการเขียนโปรแกรม
  • กิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้