หลักสูตรอบรม Coding in Action​​

       หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อปูพื้นฐานการเรียนวิทยาการคำนวน ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและคิดสร้างวรรค์ผ่านการเล่าเรื่อง และยังช่วยสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การร่วมมือกันทำงาน (Collaboration) และการสื่อสาร (Communication)

 • สอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
 • เสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ผ่านการเขียนโปรแกรม
 • ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและแนวคิดการเขียนโปรแกรม
 • กิจกรรมที่สนุกสนาม ท้าทาย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

Coding in Action ANIMATION

 • การออกแบบและสร้างโปรเจกต์จากเรื่องราวของตัวเอง
 • การออกแบบและสร้างโปรเจกต์แอนิเมชัน พร้อมเสียงดนตรี เสียงประกอบ หรือเสียงร้องของตัวเอง
 • การออกแบบและสร้างโปรเจกต์ศิลปะจากรูปเรขาคณิต
 • การออกแบบและสร้างสรรค์โปรเจกต์แอนิเมชั่นและการใช้เอฟเฟกต์
 • การเขียนและอ่านทำความเข้าใจอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึม
 • การออกแบบและการสร้างโปรเจกต์แอมิเมชั่นที่มีตัวละครเต้นประกอบเสียงเพลง
 • การเข้าใจโจทย์โปรเจกต์ อ่านสริปต์และแก้ไขบั๊ก(Debugging)

Coding in Action STORYTELLING

 • การสร้างความสามรถใหม่ๆ ให้กับตัวละคร
 • การเรียนรู้กลไกการการสร้างโปรเจกต์ที่ใช้คำสั่งใหม่ๆ และการตอบโต้กับผู้ใช้งาน
 • การสร้างโปรเจกต์ที่ประยุกต์ใช้บทสนทนาระหว่างตัวละคร
 • การเล่าเรื่องให้ตัวละครแสดงสัมพันธ์กับฉากหลังและการเพิ่มสีสันกับการเปลี่ยนฉากหลัง
 • การสร้างโปรเจกต์เล่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนฉากตามคำแนะนำจากผู้ชม
 • การบันทึกเสียงและคำบรรยายจากบทพูดของตัวละครที่สัมพันธ์กับเสียงพูด
 • การสร้างกลไกควบคุมการทำงานของคำบรรยาย

Coding in Action GAME

 • การเรียนรู้องค์ประกอบเบื้องต้นของเกม
 • การเรียนรู้กลไกการสร้างเกมอย่างง่าย จากแนวคิดสู่โปรเจกต์เกม
 • การเรียนรู้การใช้ตัวแปรเพื่อเก็บคะแนนระหว่างการเล่นเกม
 • การเพิ่มเติมมิติความสนุกในเกมด้วยการเล่าเรื่องมาผูกกับเกม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนด้วยคำสั่งใหม่ๆ
 • การเรียนรู้การใช้ตัวแปรหลากหลายวิธีเพื่อเขียนเกมที่ซับซ้อน
 • การเพิ่มสีสันให้เกมด้วยภาพและเสียงประกอบ