ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง

โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
สนับสนุน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

หลักสูตร
การอบรมระยะสั้น

เพื่อสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน คณะครูและผู้สนใจ เพื่อที่จะได้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมและเศรษฐกิจแห่งยุคดิจิทัล

#เทคโนโลยีไปไกลได้กว่าเดิมเมื่อเรารู้การโค้ดดิ้ง

ผู้สนับสนุน
โครงการ